abstractright abstractright
Uutiset

Uudet menetelmät parantavat ympäristövaikutusten arviointien laatua

Sito Oy, SYKE, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland Oy ovat saaneet päätökseen IMPERIA-hankkeen, jossa on kehitetty mm. YVA-menetelmiä.

Uudet menetelmät helpottavat hankkeiden merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamista, järjestelmällistä arviointia ja tulosten esittämistä havainnollisesti. Ne parantavat myös kansalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia sekä ymmärrystä hankkeista ja niiden ympäristövaikutuksista. Tulokset syntyivät juuri päättyneessä SYKEn johtamassa IMPERIA-hankkeessa ja ne ovat sovellettavissa kaikentyyppisiin ympäristövaikutusten arviointeihin.

Hyvin toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) säästää ympäristöä ja resursseja sekä sujuvoittaa hankkeen suunnittelua, lupaprosessia ja toteutusta. Ympäristövaikutusten arviointeihin kohdistuu suuria ja osin ristiriitaisia odotuksia, joihin nyt voidaan paremmin vastata.

IMPERIA-hankkeessa kehitetyt menetelmät ovat herättäneet kiinnostusta myös ulkomailla mm. Ruotsissa ja Tanskassa. Soveltamistarve voi lähivuosina lisääntyä, sillä vuonna 2017 voimaan tulevien YVA-direktiivin muutosten myötä myös yhteysviranomaisten tulee tehdä perusteltu päätelmä hankkeiden merkittävistä ympäristövaikutuksista.

ARVI-menetelmä avuksi vaikutusten merkittävyyden arviointiin

Ympäristövaikutusten arvioinnissa yksi suurimmista haasteista on vertailla ja suhteuttaa toisiinsa monia hyvin erityyppisiä luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia sekä tunnistaa, mitkä niistä ovat merkittäviä. IMPERIA-hankkeessa kehitetty uusi ARVI-menetelmä ja sitä tukeva työkalu ohjeistoineen tuovat parannuksen nykytilanteeseen.

ARVI-menetelmä mahdollistaa sen, että eri vaikutuksia arvioivat asiantuntijat noudattavat yhdenmukaisia periaatteita ja raportoivat arvioinnin päättelyketjut havainnollisesti. Menetelmä on jo käytössä suurimmissa konsulttitoimistoissa ja sitä on sovellettu kahdeksassa laajassa YVA-hankkeessa kuten Suomen ja Viron välisessä maakaasuputken YVAssa (Balticconnector) vuonna 2015 ja Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisäämisen YVAssa vuonna 2014.

Paikallisten ihmisten näkemykset huomioitava paremmin

IMPERIA-hankkeessa havaittiin, että eräs tärkeimmistä hyvistä käytännöistä vuorovaikutuksen parantamiseksi on kutsua avainsidosryhmien edustajat yhteistyöryhmään, joka kokoontuu hankkeen aikana useita kertoja ja välittää paikallisia näkemyksiä arvioijille. Paikallistiedon hyödyntäminen jo varhaisessa vaiheessa auttaa olennaisten vaikutusten tunnistamisessa ja voi ohjata suunnittelua haitattomampiin vaihtoehtoihin.

Vuosikymmenien merkittävimmän YVA-kehittämishankkeen tulokset käytettävissä

Julkaisuun ”Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa” on koottu hankkeessa tunnistetut, kehitetyt ja sovelletut hyvät käytännöt ja menetelmät. Hankkeessa tuotettu aineisto ja ARVI-työkalu löytyvät hankkeen sivuilta: http://imperia.jyu.fi.

Tutkimus ja käytäntö kohtasivat IMPERIA-hankkeessa

IMPERIA-hankkeen aikana käytiin tiivistä vuoropuhelua asiantuntijoiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken sekä järjestettiin useita koulutustilaisuuksia. Kerätyn palautteen perusteella Suomen YVA-asiantuntijat ovat hyvin perillä tuloksista ja kiinnostuneita soveltamaan niitä omassa työssään.

IMPERIA-hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla Oulun yliopiston Thule-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Finland ja SITO Oy. Rahoitus saatiin EU LIFE -rahastosta (EU LIFE 11 ENV/FI/905), ympäristöministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä sekä hankepartnereilta. Hankkeen kesto oli 3,5 vuotta 1.8.2012–31.12.2015.

Sitosta mukana ovat olleet: Merilin Vartia, Sanna Huhtonen, Raisa Valli sekä soveltamiskokeiluissa Taina Klinga. Sakari Grönlund on toiminut projektipäällikkönä.