abstractright abstractright
Uutiset

Miten moottoriurheilusta saadaan ekologisempaa?

Moottoriratojen ympäristöasioiden edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi lajiliitot ovat pyytäneet Sitoa laatimaan ohjeistuksen moottoriurheiluratojen ympäristöluvan hakemiseen. Ohjeistuksen tärkeänä tavoitteena on ollut, että moottoriurheiluradalle ympäristölupaa hakeva taho saisi käyttöönsä manuaalin, jota seuraamalla lupahakemuksesta tulisi ensi yrittämällä mahdollisimman kattava.

Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata tarvitsee ympäristösuojelulain ja -asetuksen mukaisen ympäristöluvan. Moottoriurheilu on ympäristöllisestä näkökulmasta erityislaatuista toimintaa, jonka ympäristövaikutuksien arviointi on moniulotteista ja haastavaa. Käsitystä, että ajo on päämäärätöntä rälläämistä, jossa ympäristöstä huolehtiminen jää toissijaiseksi, ovat pyrkineet oikaisemaan moottoriurheilun lajiliitot AKK-Motorsport ja Suomen Moottoriliitto ry.

Ohjeistuksen laadinnassa hyödynnettiin moottoriurheiluratojen ympäristölupapäätöksiä ja -hakemuksia. Kattavasta lähtöaineistosta etsittiin sellaisia tekijöitä, jotka oleellisesti vaikuttavat ympäristölupaprosessin läpivientiin. Taustamateriaalina käytettiin myös muita laadittuja ohjeistuksia sekä raportteja eri toimintojen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Tärkeä osa ohjeistuksen laadinnassa oli tiivis vuorovaikutus lajiharrastajien, toimijoiden sekä eri viranomaistahojen kanssa. Yhteistyötahoilta saatiin arvokkaita kommentteja ja näkemyksiä, joiden avulla ohjeistusta saatiin täsmennettyä ja terävöitettyä.
Moottoriurheilun merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä on melu. Ympäristölupaprosessissa kiinnitetään paljon huomiota myös maaperään ja pohjaveteen kohdistuviin vaikutuksiin. Melua on ohjeistuksessa käsitelty kattavasti ja vinkkejä on annettu mm. yleensä tarvittavan meluselvityksen sisältöön. On hyvä pitää mielessä, että moottoriurheiluradat eivät ole yhteismitallisia. Melun kannalta on eri asia, onko radalla 10 karting-autoa tai 10 motocross-pyörää.
Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset ovat tyypillisesti sidoksissa radalla tapahtuviin kolareihin, jolloin ajoneuvon rikkoutumisen myötä maaperään saattaa päästä ympäristölle haitallisia öljyjä ja voiteluaineita. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tiedossa tilanteita, joissa moottoriurheilutoiminnan olisi voitu osoittaa aiheuttavan esim. pohjaveden pilaantumista.

Ympäristövaikutusten minimoimisessa korostuu varautuminen, ennakointi sekä toiminta onnettomuuksissa ja odottamattomissa tilanteissa. Esimerkiksi öljyä vuotava ajoneuvo kuljettajille on turvallisuusriski siinä missä myös ympäristöä pilaava elementti. Kun toimijalla on tiedossa selkeä toimintaketju onnettomuustilanteessa, voidaan ideaalitapauksessa radalle päässyt öljy siivota ripeästi, jonka jälkeen ajotoiminta voi jatkua.

Tuotetun ohjeistuksen tavoite on siis antaa vinkkejä ja tasoittaa ympäristöluvan hakijan (ja myös päätöksen tekijän) ajoittain kivistä tietä. Kerralla mahdollisimman kattavasti laadittu ympäristölupahakemus voi lyhentää lupaprosessin kestoa ja laskea jopa kustannuksia. Ympäristölupaa voisi ajatella ikään kuin moottoriurheiluradan manuaalina tai käyttöohjeena, mutta toisin kuin jonkin kodinkoneen manuaali, laadittua ympäristölupa kannattaa jopa ajoittain lukea läpi ajatuksella.

Lisätietoja:
Juha Korhonen, puh. 020 747 6182

AKK Motorsport

Suomen Moottoriliitto SML