abstractright abstractright

Yritysvastuun palvelut

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille johtamisen tueksi esimerkiksi ISO-johtamisstandardien vaatimukset huomioivia toimintajärjestelmien kehittämis- ja riskienarviointipalveluja. Palvelumme tukevat yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä huomioiden yritysvastuun eri näkökulmat kuten taloudellisuus,  sosiaalisuus, ympäristö ja turvallisuus.

Johtamisjärjestelmiin liittyvät palvelut (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001)

Riskienhallinta nousee päätöksenteon perustaksi uudistuneissa ISO-johtamisstandardeissa. Organisaation on toimintaympäristöään peilaten määritettävä riskit ja mahdollisuudet ja suunniteltava näihin liittyviä toimenpiteitä. Riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista, järjestelmällistä ja jatkuvaa.

Johtamisjärjestelmiin liittyvät palvelumme:

 • ISO 9001, 140001 ja OHSAS 180001 toimintajärjestelmien kehittäminen
 • Kaikki järjestelmät kattava kokonaisvaltainen riskinarviointi
 • Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja kehittäminen
 • Sidosryhmäanalyysit
 • Ympäristöohjelmat
 • Toimintajärjestelmiin liittyvät koulutukset ja auditoinnit
 • Laatusuunnitelmat ISO 10005 mukaisesti

Yritysvastuun kehittäminen ja raportointi

Vastuullisuus on menestyksekkään liiketoiminnan perusedellytys nykypäivänä. Yritysvastuu nivoutuu riskienhallinnan kautta yrityksen prosesseihin ja johtamisjärjestelmiin. Yritysvastuun palveluihimme kuuluvat erilaiset yritysvastuuanalyysit, yritysvastuun kehittäminen, kokonaisvaltainen riskien arviointi standardinmukaisten järjestelmien vaatimusten mukaisesti sekä yritysvastuun raportoinnin kehittäminen ja arviointi.

 • Yritysvastuun raportointi / varmennus (GRI, CDP)
 • Olennaisuusanalyysi
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Riskinarvioinnit (mm. strategiset riskit, talouden riskit, operatiiviset riskit, ympöristöriskit ja turvallisuus)

EDD (Environmental due diligence)

Environmental Due Diligence eli EDD-selvityksessä arvioidaan yritysjärjestelyihin ja kiinteistökauppoihin liittyvät ympäristöriskit – ja velvoitteet. Tarvittaessa selvitykseen voidaan liittää myös työturvallisuus- ja sosiaaliset näkökohdat.

 • EDD
 • Perustilaselvitys

Suuren yrityksen energiakatselmus

Vuoden 2015 alussa voimaan astunut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus tuli olla tehtynä 5.12.2015 mennessä. Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta.

Siton asiantuntija voi laatia yrityksen energiakatselmuksen, avustaa kohdekatselmuksissa ja toimia lain edellyttämänä suuren yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä.

 • Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaiset energiakatselmukset
 • Suuren yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä toimiminen

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristöluvat

Uuden tuotantolaitoksen rakentaminen tai vanhan laitoksen merkittävä laajentaminen saattaa vaatia YVA-lain mukaista vuorovaikutteista vaikutusarviointia. Pienempien laitosten toiminta puolestaan voi edellyttää ympäristölupaa tai erilaisia kemikaalien käsittelyyn vaadittavia lupia.

Sitolla on laaja kokemus eri teollisuudenalojen YVA- ja ympäristölupaprosessien hoitamisesta. Toteutamme teollisuuden YVA-hankkeet ja laadimme ympäristölupahakemukset, tarkistus- ja muutoslupahakemukset asiantuntemuksella, aikataulussaan ja kustannuksissa pysyen. Siton asiantuntijat tukevat asiakasta viranomaisneuvotteluissa halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Laadimme myös ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaiset direktiivilaitoksilta edellytettävät maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset. Perustilaselvitys on laadittava, mikäli toiminnassa käytetään, varastoidaan, tuotetaan tai muutoin syntyy aineita, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 • YVA-hankkeet
 • Ympäristölupahakemukset
 • Ympäristöluvan muutoshakemukset
 • Ympäristöluvan tarkistushakemukset
 • Vastineiden laatiminen lupaprosessihin liittyen
 • Perustilaselvitykset liittyen maaperään ja pohjavesiin
 • Jätehuoltoselvitykset ja jätehuoltosuunnitelmat

CEEQUAL – vastuullisuusjärjestelmä

CEEQUAL on kansainvälinen, todenteisiin perustuva vastuullisuuden arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jota voidaan soveltaa erilaisissa infrahankkeissa.  Se on osa brittiläisen Bre Global Ltd:n toimintaa. Bre Global Ltd ylläpitää myös laajemmin tunnettuja vastuullisuusjärjestelmiä, kuten rakennusten ympäristöluokituksessa sovellettavaa BREEAM-järjestelmää sekä laajoille aluekehityshankkeille soveltuvaa BREEAM Communities vastuullisuustyökalua.

CEEQUAL- työkalun ja pisteytyksen avulla pyritään löytämään infrahankkeille paras mahdollinen toteutustapa huomioiden taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristönäkökulma. Hankkeiden arviointi toteutetaan 200 kysymyksen kautta, joiden teemat ovat:

 • Projektihallinta
 • Maankäyttö
 • Maisema
 • Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus
 • Kulttuuriympäristö
 • Vesivarat ja vesiympäristö
 • Energia ja hiilidioksidi
 • Raaka-aineiden käyttö
 • Jätteiden hallinta ja massatalous
 • Liikenne
 • Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
 • Vuorovaikutus

Ympäristö- ja imagohyötyjen lisäksi CEEQUAL-menettelyn avulla on hankkeissa saatu myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä.  Menetelmä on täysin skaalautuva, ja sitä voidaan soveltaa niin suunnittelussa, urakoinnissa kuin asiakkaan toiminnassakin.