abstractright abstractright

Vastuullisuus ja vuorovaikutus

Tarjoamme monipuolisia kehittämis- ja arviointipalveluita sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Asiakkaan toimintaa tukeviin palveluihimme kuuluvat tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit sekä toimintalinjojen, suunnitelmien, ohjeiden ja asiakirjojen laadinta vuorovaikutuksessa asiakkaan ja eri toimijoiden kanssa.

Vastuullisuus- ja vuorovaikutuspalvelut

Johdon konsultointi, toimintalinjojen ja –mallien kehittäminen

 • ennakointi ja toimintaympäristöanalyysit
 • mittaristot ja mittaaminen
 • riskien kartoitus ja hallinta
 • palveluverkkojen kehittäminen
 • strategiat ja toimintasuunnitelmat
 • toimintaprosessien kuvaaminen ja kehitys

Vaikutusten arvioinnit ja hankkeiden tukipalvelut

 • kehityshankkeiden suunnittelu ja tuki
 • rakenteiden ja vaativien kehittämishankkeiden ja muutosten läpivienti
 • YVA, SOVA
 • sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)
 • ihmisvaikutusten arviointi IVA
 • taloudellisten vaikutusten arviointi
 • kustannus- ja aikataulunhallinta

Vuorovaikutus- ja viestintäpalvelut

 • osallistaminen
 • työpajat
 • yleisö- ja asukastilaisuudet
 • fasilitointi
 • yhteiskehittäminen
 • karttakyselyt
 • verkkokyselyt
 • haastattelut
 • hankeviestintä
 • sosiaalisen median palvelut
 • kriisiviestintä
 • viestintästrategiat
 • verkkoviestintä
 • mediaviestintä
 • digitaalinen viestintä
 • printti- ja sähköiset materiaalit
 • mediatilaisuudet
 • sosiaalinen toimilupa
 • sosiaalinen kestävyys

Vastuullinen johtaminen

 • johtamisjärjestelmien kehittäminen ja järjestelmien ylläpitoon liittyvät palvelut (ISO9001, ISO14001, ISO50001, EMAS, OHSAS18001)
 • vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi (GRI, CDP)
 • vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • energiatehokkuus
 • suuren yrityksen energiakatselmukset
 • hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat
 • BREEAM Communities
 • CEEQUAL (infrahankkeiden vastuullisuusjärjestelmä)

Työ- ja kemikaaliturvallisuus

 • työhygienia ja kemikaaliturvallisuus
 • ympäristöselvitykset
 • öljyntorjuntasuunnitelmat
 • kemikaalien leviämismallinnus
 • työturvallisuus
 • turvallisuusselvitykset ja turvallisuusasiakirjat
 • kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus
 • TUKES-selvitykset
 • kemikaalien suhdelukulaskenta, REACH