abstractright abstractright
Nyheter

Lahtis resecentrum – ett imponerande objekt och ett fint projekt

För Sito, som svarade för planeringen av alliansprojektet för det splitternya, kopparglänsande resecentrumet i Lahtis, var det fråga om ett välkommet och lärorikt arbetspass.

Bild: Mika Hausman

Projektet för byggandet av resecentrumet, som försvårat trafiken i Lahtis centrum, avslutades till allas glädje i mitten av januari. Resecentrumet och dess pärla, den nya bussterminalen för fjärrtrafik, förevisades då för inbjudna gäster och pressen.

Den arkitektoniskt sett imponerande formen på terminalen och den stiliga, glänsande kopparytan är värd beundran, men utgör dock bara en del av en mer betydande helhet. Resecentrumets uppgift är att förena den tidigare splittrade kollektivtrafiken och även modernisera stadsbilden i Lahtis.

Ny knutpunkt för kollektivtrafiken

Liksom i många andra städer, låg även busstationen och järnvägsstationen i Lahtis långt ifrån varandra på ett ganska opraktiskt sätt med tanke hur människor nuförtiden rör sig. Man hade funderat på möjligheten att flytta busstationen nära järnvägsstationen allt sedan millennieskiftet. Man ville få en naturlig knutpunkt för kollektivtrafik av olika slag i anslutning till järnvägsstationen. Staden ville också få ett stadsbildmässigt representativt resecentrum i centrum av staden. Den historiska omgivningen och de stadsbildmässiga värdena var en utmaning för planeringen av resecentrumet från första början.

Planeringen kom igång under det innevarande decenniet. Efter att detaljplanen färdigställts 2012 började Sito göra upp en generalplan för området i augusti 2013.

Lättare alliansprojekt

Lahtis stad önskade att resecentrumet skulle genomföras som ett alliansprojekt, men på ett lite ovanligare sätt, i form av en lättare alliansmodell. – Beställaren valde först planeraren och ville att vi som huvudplanerare är med om att bedöma alliansförmågan bland entreprenörerna, säger avdelningschef Pekka Mantere vid Sitos Avdelning för broar och konstruktioner. Han fungerade som projektets huvudplanerare. Som projektchef fungerade avdelningschef Taina Kuparinen vid Väg- och gatuplaneringsavdelningen.

I workshopsdiskussioner deltog tre entreprenörer, av vilka YIT Rakennus Oy valdes till alliansprojektet.

Mångsidig infrastrukturplanering

Till resecentrumsprojektet för allt som allt 18,9 miljoner euro hörde bland annat byggande av ett terminalområde med tak för fjärrbussar, ändring av gator och gång- och cykelbanor, hisschakt och trapphus, hållplatser för lokalbussar, anslutningsparkering och en för finländska förhållanden alldeles ny typ av täckt cykelparkering för 200 cyklar. Allt detta genomfördes mitt bland trafiken och i stadens livliga centrum.

I anslutning till resecentrumet färdigställdes hösten 2015 som ett separat projekt även en åtta våningar hög kontorsbyggnad, BW Tower, vars första våning från början av februari även inhyser Matkahuoltos tjänster.

För Sito som huvudplanerare var det fråga om ett ganska övergripande infrastrukturprojekt för stadens centrum, i vilket ingick specialplanering av olika slag: trafik-, bro-, konstruktions-, geo-, gatu-, dränerings-, miljö- och belysningsplanering. För planeringen av VVS och el svarade Sitos underkonsult Projectus Team Oy, som nuförtiden hör till Ramboll Finland Oy och för arkitektplaneringen JKMM Arkkitehdit Oy.

Fina detaljer

Arbetsfördelningen mellan Sito som fungerade som huvudplanerare och arkitektbyrån var tydlig. Sito skötte om den för infrastrukturprojekt typiska konstruktionsplaneringen och JKMM om den egentliga formgivningen. Planeringsgruppen satte konstruktionerna tillsammans på plats.

– Det är sällan som man har möjlighet att genomföra ett infrastrukturprojekt med så mycken detaljrikedom och där detaljerna är så noggranna och finslipade. I allmänhet brukar ju sådana projekt genomföras mer alldagligt av betong och stål, säger Pekka Mantere.

Sedvanliga trafikmiljöer planeras och genomförs sällan så här fint, den glänsande kopparytan medräknad.

En lärorik erfarenhet

I normala byggprojekt håller varje part på och kämpar med sitt eget arbete. Någon förståelse för den andra partens problem finns nödvändigtvis inte. Enligt Pekka Mantere var alliansprojektet en ny erfarenhet som öppnade ögonen på många sätt,

– I projektgruppen i en allians tas till exempel anskaffningar öppet upp för bedömning av parterna. Man kan verkligen sätta sig in i den andras situation, och då märker man att inte heller entreprenören alltid har det så lätt, säger han.

Resultatet är i alla fall ett resecentrum som förbättrar smidigheten i kollektivtrafiken i Lahtis, och som utöver att det fungerar även är imponerande och genomarbetat in i minsta detalj.

Text: Dakota Lavento, bilder: Mika Huisman