abstractright abstractright
Uncategorized

Grunderna för informationsmodellering tillägnas i egen takt

Sito undervisar blivande proffs på infrastruktur i trafikledsplanering baserad på informationsmodeller i Metropolia. Videoundervisningen utvecklades och finslipades först i Sitos interna undervisning.

– Precis den typen av utbildning hade jag själv behövt på min tid, säger utvecklingschef Ilkka Tieaho när han tänker tillbaka på sin studietid. På den kurs som ordnades i januari-februari undervisar utöver Tieaho dessutom experten Liisa Kemppainen och servicechef Matti Heikkilä.

Hands on, praktiskt, i egen takt. Sådana egenskaper förknippas tyvärr inte ofta med programutbildning. Antingen undervisas klassen teoretiskt av en lärare med monoton röst som är utled på sitt ämne och som förlorar åhörarnas intresse på nolltid. Eller så visar läraren hur programmet används på sin egen dator. När en elev inte hänger med längre övergår läraren till att ge råd och undervisningen avbryts. Undervisningen är inte effektiv eller inspirerande på någondera sättet.

Via intern undervisning

När man på Sito började bygga upp utbildningen i informationsmodellering för de anställda, ville man undvika alla möjliga fallgropar. Det fanns goda möjligheter till att skapa den bästa möjliga modellen, för det finns experter på både planering och program hos Sito. Också målgruppen var redan i början tillräckligt heterogen. De som deltog i undervisningen var unga, sådana som redan färdigt behärskade informationsteknik och äldre, men mycket erfarna planerare, för vilka det digitala kanske inte var lika bekant.

Målet var att utbilda hela gruppen i modellering, för enligt Sitos strategi sker under de närmaste åren redan cirka 80 procent av planeringsaffärsverksamheten utgående från informationsmodeller.

– De största beställarna förutsätter det, men det är givetvis viktigt att vi själva får en stor möjlighet att effektivera och förenhetliga vår verksamhet samt framhålla för beställaren värdet av expertarbetet, säger ledande konsult Juha Liukas, expert på informationsmodellering.

På Sito har man sett att det faktum att informationsmodellering har blivit allt vanligare som en stor möjlighet och man vill givetvis bevara den roll som föregångare som man en gång skaffat sig.

Det fungerar bra

I fråga om infrastrukturobjekt används informationsmodellering redan på flera objekt. I ett nyhetsbrev har vi tidigare berättat om till exempel utredningsplanen för riksväg 6 samt planen på en ringväg söder om Lahtis. Modellen som utvecklats under Sitos egen avdelningsutbildning har testats och befunnits fungera väl. Kursen för eleverna i den fjärde årskursen som började i januari i Metropolia är nu den första kursen i informationsmodellering som ordnats för en läroinrättning.

Vid utvecklingen av utbildningen utnyttjades Sito-anställdas egna erfarenheter. Trafikledsplanering baserad på informationsmodeller studeras med hjälp av videoundervisning. – På så sätt kan var och en gå framåt i egen takt och vid behov gå tillbaka för att kontrollera tidigare inlärning, säger Ilkka Tieaho.

Studierna är också så praktiskt inriktade som möjligt. Arbetet börjar från rent bord så att man matar in startuppgifterna om terrängmaterialet. Därifrån fortsätter man till planering, genomförande och underhåll. Man går igenom livscykeln för hela objektet. På det sättet klarnar det för de studerande hur nyttig informationsmodelleringen verkligen är under livscykeln för hela trafikleden.

Innan eleverna får börja använda den på förhand inspelade videon på sina lektioner blir de underrättade om vad som görs på lektionerna och varför. – Vi berättar om allt man kan nå med hjälp av modellering. Det är av yttersta vikt att få de studerande att bli entusiastiska, för när de sedan börjar arbeta, hoppas vi att de för vidare budskapet, Liisa Kemppainen.

Nytta i alla arbetsuppgifter

Under kursen har man märkt hur bra praktiskt inriktad undervisning passar personer som arbetar med arbetsuppgifter av mycket olika slag. Endast en av studerandena har planerarbakgrund, de övriga har arbetat utomlands.

På den fjärde årskursen har man redan studerat infrastruktur mycket ingående, säger Liisa Kemppainen. – Informationsmodellering är en synvinkel som förenas med allt det inlärda.

De studerande har märkt att informationsmodeller är till verklig nytta i det egna projektet och i olika arbetsmiljöer, oberoende av vad det är fråga om.

De praktiska arrangemangen inför kursen ordnades på ett överraskande bra sätt enligt Matti Heikkilä. Metropolia har inte Oracles databas, som används av CityCad. Nuförtiden kan man emellertid av Oracle köpa databasen i form av en molntjänst för en viss tid. – Den databas som finns i servern i Europa fungerar med en så liten fördröjning, att eleverna inte ens lägger märke till det.

Kan utnyttjas även på annat håll

På Sito lär man gärna ut informationsmodellering också i större omfattning. Videoundervisning har visat sig vara en mycket välfungerande metod i organisationerna. – Den kunde bra användas till exempel för introduktion av nyanställda, och varför inte för överföring och inlärning av god praxis genom hela organisationen, säger Matti Heikkilä.

På Sito har tillägnandet av informationsmodellering visat sig mycket fruktbart, även om det till en början känts främmande. – Vi utnyttjar inte bara existerande kunskap och gör så som vi är vana vid. Vi lär oss ett nytt tänkande och nya sätt att göra saker på, säger Ilkka Tieaho.

Då öppnar sig modellen för arbetet.

 

Text: Dakota Lavento