abstractright abstractright
Nyheter

Planeringen av Träskändas nya stadscentrum fortskrider

Sito och Wise Group deltar i planeringen av Träskändas nya snygga stadscentrum.

Byggnadsarbeten med Träskändas nya stadscentrum Perhelä inleds med rivning av de gamla byggnaderna ännu denna vår. Därefter påbörjas grävandet av en väldig grop. Avsikten är att invigningen av affärscentret firas i slutet av 2019.

För arkitektplaneringen av kvarteret Perhelä svarar L Arkkitehdit och för byggandet Lujatalo Oy.

Gatuplaneringen inleddes 2011

De som har längtat efter en förnyelse av stadscentrum kan nu andas ut, för deras väntan har varit lång. Utvecklingen av centrumkvarteret fanns i planerna redan i början av årtiondet. De gatuplaner som Sito färdigställde 2012 har visserligen samtidigt med ändringen av planen för köpcentret också i någon mån justerats.

– Den mest betydande förändringen är att fotgängar- och cykeltrafik får en prioriterad ställning i korsningen av Mannilantie och Sibeliuksenkatu, säger Tapio Karvonen, avdelningschef för Sitos stadsteknik och projektchef för vägplaneringen av Helsingintie och Mannilantie

Busshållplatserna vid Helsingintie har också i de nya planerna ändrats från att vara hållplatser på körbanan till att vara hållplatsfickor.

Planen korrigerar grundproblemet med det nuvarande trafikarrangemanget på Helsingintie: det odisponerade gatuutrymmet. – Det är svårt att veta om gatan är två- eller fyrfilig och parkeringen är mycket diffus. I den nya planen blir Helsingintie med sina tre rondeller ett tydligt bulevardliknande gaturum med träd som planterats i mitten, säger Tapio Karvonen.

Centrumgågatan “Janne” totalrenoveras ifråga om teknik och utseende. Totalrenoveringen sträcker sig ända till kvarteret Tupala.

I Sito har samtidigt utarbetats också en trafikmodell för hela området i Träskända centrum.

De egentliga gatuarbetena i det nya centrumområdet inleds 2018 och färdigställs delvis 2019 och helt klart blir det i samma takt som hela stadscentret färdigställs.

Se video om gatumiljön i Perhelä i Träskända 2017

Kontroll över trafikarrangemangen under byggnadstiden

En annan Sito-anställd, projektchef Tommi Eskelinen har i projektet Perhelä rollen av en sorts “dubbelagent”. Han svarar i Lujatalo för planeringen av den inre trafiken i kvarteret och parkeringen samt hur trafiken in och ut ur stadscentret ska löpa så smidigt som möjligt i den gatumiljö som omger rondellen. Och utöver detta svarar han också i Träskända stad för trafikarrangemangen under byggnadstiden.

Resultatet av Sitos planering märks också först i de förberedande arbeten vid byggandet av Perhelä. Redan under senvåren ska kablar och ledningar dras under Maunulantie. Arbetet märks först som ett byggarbetsområde vid Mannilantie och under sommaren då gatan helt stängs på sträckan Sibeliuksenkatu–Helsingintie.

Parkeringslokalerna i stadscentret Perhelä kommer att finnas i de två understa våningarna under marknivån. – Utöver att det i parkeringshallen finns plats för bilar kommer här också att finnas gott om plats för cykelparkering. Upp till 860 cyklar kan parkeras i tvåvåningsställningar, säger Tommi Eskelinen.

Innovativ och energieffektiv

Wise Group svarar för VVS-planeringen i stadscentret Perhelä. Planerarna hos Sitos stadsteknik och Wise Groups VVS-teknik har också haft ett nära samarbete i frågor som gäller planering av kommunaltekniska anslutningar. Tommi Eskelinens uppgift är att vara förmedlare.

För VVS-planeringen i stadscentret Perhelä svarar i WiseGroup VVS-planeringschef Sakari Sipola.

Ifråga om de hustekniska lösningarna kommer fastighetskomplexet att bli mycket intressant.

I stadscentret byggs 10 300 kvadratmeter våningsyta för affärs- och kontorslokaler i två våningar som omfattar hela kvarteret. Vidare byggs cirka 450 hyres- och ägarbostäder, med cirka 25 000 kvadratmeter våningsyta.

– Utöver våningshus med sedvanliga 6 och 8 våningar byggs också torn med med 15 och 25 våningar, och i de översta våningarna kommer också att finnas några bostäder av s.k. penthouse-typ, säger Sakari Sipola.

Man kommer att ansöka om miljöcertifikatet Leed för Perhelä. I de hustekniska lösningarna beror certifieringskriterierna bland annat på energi- och vattenförbrukningen.

Det nya stadscentret planeras att bli så energieffektivt som möjligt. Vid uppvärmningen utnyttjas bland annat den spillvärme som fastigheten producerar.

– Parkeringshallen får under vintern vara halvvarm. Värmen i parkeringshallens utblåsningsluft tas tillvara med en värmepump och utnyttjas vid uppvärmningen av fastigheten. Även den kondensvärme som uppstår i affärers och restaurangers kylsystem och avkylning utnyttjas, säger Sakari Sipola.

Kompletterande uppvärmningsenergi fås genom fjärrvärme.

Bostadstornen får bostadsspecifik avkylning, som genomförs med den inluft som kommer via en ventilationsmaskin som försetts med kylelement. I de högre delarna finns också automatisk brandsläckning.

Bostadshusen färdigställs småningom. Avsikten är att Perhelä ska vara helt klar 2021.

Text: Dakota Lavento

Affärslokalerna i affärscentret Perhelä har smidigt kopplats till gågatan Janne och på stadscentrets torg kan arrangeras evenemang och pop up-aktiviteter året runt. Bild: L Arkkitehdit