abstractright abstractright

Billerudkorsnäs AB, Sverige – avlägsning av slam ur bassänger – nyckelfärdig leverans

Den i Rockhammar i Mellan-Sverige befintliga Billerudkorsnäs AB’s CTMP-fabrik tillverkar årligen över 90 000 ton raffinörmassa. Omsorg om miljön hör till företagets strategiska kärna.

Hanteringen med oskadligöring av avfallsvattnen  och slammet är en väsentlig del av företagets miljöskyddshelhet.

Under år 2015 förverkligades på Billerudkorsnäs’ fabrik i Rockhammar ett projekt, vars syfte är att avlägsna slammet som samlats på bottnen av vattenrenings-verkets två oxidationsbassänger. Detta var oundvikligt för att trygga bassängernas och hela fabrikens verksamhet. Beställaren valde till lösning den sugmuddring utnyttjande Geotube®-metoden, därför att man hade fått rikligt med erfarenheter av motsvarande användningsobjekt, bland annat från Finland.

Det egentliga förverkligandet föregicks av ett grundligt provskede, under vilket säkerställdes geotubernas rätta dimensionering samt den mest lämpliga polymeren för vattenavskiljning och den tillräckliga doseringen av polymer. Geotubernas® maximala höjd definierades till 2,4 meter. Också mängden vattenavskiljnings polymer per kubikmeter torkat slam beräknades exakt.

Projektet lyckades utmärkt såväl ur miljöskyddssynpunkt  som ekonomiskt. Bassängerna och hela  fabriken var i fullt bruk under hela tiden för arbetet. Ur bassängerna muddrades över 40 000 kubikmeter slam. När man ur slammet hade avskiljt och rengjort vattnet, fick man till resultat torrt, rent och därför till nytta användbart material.

SITO ansvarade som huvudentreprenör för bode planering och genomförandet av arbetet på plats.