abstractright abstractright

Delgeneralplanen för Leppävirtas centralort och dess omgivning

Utgångspunkten för dimensioneringen av delgeneralplanen är att kommunens folkmängd hålls på samma nivå som 2012. Planläggningsområdet omfattar Leppävirtas centrala tätort med dess influensområden, där antalet invånare i sin tur väntas öka. Kommunen använder således delgeneralplanen för att göra centralortens struktur tätare och samordna boendet med affärs- och industrifunktionerna.

Syftet med delgeneralplanen är också att trygga sammanhängande rekreationsområden och skyddsintressena i området. Vad gäller trafikarrangemangen har man särskilt siktat på att främja åtkomlighet, gång och cykling och på att förbättra trafiksäkerheten. Ett ytterligare mål för delgeneralplanen är att smidigt koppla behoven inom turistnäringen till tätortsstrukturen.

Före dispositionsplanen utarbetades alternativa utvecklingsbilder för centralortsområdet: Heltäckande och centraliserande. Modellerna utvärderades och jämfördes både med BREEAM Communities-metoden, som lägger stor vikt på projektets hållbarhet, och utifrån tidigare gjorda utredningar. Som grund för dispositionsplanen valde kommunen den centraliserande modellen, som enligt jämförelserna också var det kostnadseffektivare och hållbarare alternativet. Den centraliserande modellen stödjer sig på användningen och utvecklingen av ortens kommersiella centrum. Boendet koncentreras på högst tre kilometers avstånd från centrumområdet.

Uppgifter om projektet:

Beställare: Leppävirta kommun

Planläggningsområdets areal: ca 3 300 ha

Projektets tidpunkt: 2012–2013