abstractright abstractright

Den bebyggda kulturmiljön i Norra Haga

Bostadsområdet i Norra Haga byggdes på 1950-talet. Området är ett av de kulturhistoriskt, arkitektoniskt och landskapskulturellt värdefulla områdesobjekt som definieras i Helsingfors Generalplan 2002. Bostadsområdet, som har byggts i tre faser, representerar de finländska och nordiska idealen för bostadsbyggandet under decennierna efter kriget, då man för första gången medvetet och med knappa resurser arbetade för att skapa bästa möjliga förhållanden för invånarnas vardagsliv.

Syftet med utredningen av kulturmiljön i Norra Haga var att ta reda på av vilka faktorer värdena i den bebyggda miljön, dvs. i helheten av landskapet och husen, består av i Norra Haga. I arbetet utreddes historiska uppgifter om hur bebyggelsen i området uppstod historiskt sett, om byggandets utgångspunkter och om de gällande planläggningsprinciperna under perioden. I arbetet granskade även landskaps- och stadsbilden i dag. Områdets värden och särdrag definierades utifrån denna information.

Arbetet utfördes år 2011 på uppdrag av stadsplaneringskontoret i Helsingfors stad i samarbete med Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson ja Kati Salonen och Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning har publicerat rapporten om utredningen som webbpublikation 2012:2 (Linkki: http://ksv.hel.fi/fi/julkaisusarjat).