abstractright abstractright

Förstöring av Neste oljeraffinering syrsättningsbassängen – nyckelfärdig leverans

Neste Abp har åratals erfarenhet av  Geotube®-metodens användning på Sköldvik-raffinaderiet i Borgå.
Bolaget beslöt tillämpa metoden på Nådendal-raffinaderiet vid renoveringen av syrsättningsbassängen.

Neste Abp har åratals erfarenhet av Geotube®-metodens användning på Sköldvik-raffinaderiet i Borgå. Bolaget beslöt tillämpa metoden på Nådendal-raffinaderiet vid renoveringen av syrsättningsbassängen. Målet var att avlägsna slammet som samlats på bottnen av bassängen och sålunda öka bassängens vattenvolym. Detta konstaterades nödvändigt för att få vattnet att dröja längre i bassängen. Sålunda får man skadeämneshalten i vattnet som rinner ut i havet möjligast liten, så att miljötillståndets gränsvärden för utsläpp inte ens för en stund kan överskridas.

Till en början undersöktes de till syrsättningsbassängens botten sjunkna substanserna och sammansättningen av bassängens bottenmark. Det cirka 22 000 kvadratmeter vida bassängbottnet konstaterades till sin konsistens vara synnerligen varierande. Därefter valdes mest lämpliga polymer att blandas till slammet som leddes till Geotuben®.

I början av år 2015 gjorde Neste Abp med Sito Byggherrar upp ett avtal om en projektledningsentreprenad, vars innehåll förutom realiseringsansvaret också innehöll övervakningen av underentreprenörens arbete och formuleringen av slutrapporten. Till underentreprenör valdes Vattenbyggnads Ojanen Ab, som har en riklig erfarenhet av Geotube®-metoden.

Projektets arbetsplatsskede inleddes i april 2015. Geotuberna® placerades i tre skikt ovanpå det tätt sömmade, till systemet för avledningsrör svetsade geomembranet. Polymer-behandlingens funktion uppföljdes intensivt med några timmars mellanrum genom att ta prover av muddringsslammet. Totalt muddrades cirka 87 000 kubikmeter slam-vatten blandning . Entreprenaden framskred snabbt och blev färdig redan i juni. Kostnader inbesparades även genom att den behövliga mängden polymerer visade sig vara mindre än beräknad.

De från syrsättningsbassängen till Geotuberna® ledda slammen torkar till år 2016, varefter geotub-fältet upphävs. Därmed får man slambehandlingsområdet i tid till en annan användning på Nådendals raffinaderi under tiden för service-stilleståndet år 2017.

SITO ansvarade som huvudentreprenör för både planering och genomförandet av arbetet på plats.