abstractright abstractright

Planen för södra ringvägen i Lahtis är klar

Konsultgruppen under ledning av Sito fick klar vägplanen för södra ringvägen i Lahtis under sommaren. Ringvägen kommer märkbart att minska antalet olyckor och göra trafiken på riksväg 12 betydligt smidigare. Planeringsgruppen upplevde arbetet som både givande och utmanande.

Bild: Kujalas flerplansanslutning sedd från väster.

Utarbetandet av en vägplan för den södra ringvägen i Lahtis sysselsatte totalt 50 konsulter vid Sito och Ramboll Finland Oy med intressanta arbetsuppgifter från slutet av 2013 till sommaren 2015. Projektet leddes av vägdirektör Rauno Tuominen på Sito. Projektet har varit ett av de mest intressanta under hans karriär: – Jag skulle sammanfatta det som att uppnå ett kostnadseffektivt slutresultat i en ytterst svår terräng mitt bland bebyggelse, en verklig utmaning!

Givande växelverkan

Rane21_200x220Enligt Rauno Tuominen var det mest minnesvärda med planeringsarbetet den synnerligen lyckade växelverkan och dialogen mellan intressentgrupperna och invånarna. – Det skedde vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.  Inom planeringsgruppen fick vi ett ytterst positivt intryck, vilket jag även tror att invånarna i området fick, säger Tuominen. Även samarbetet med närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunerna var öppet och konstruktivt.

I dagens regionutvecklings- och vägprojekt klarar man av att beakta intressentgrupper och invånare på ett helt annat sätt än för bara ett par årtionden sedan. Man har kommit långt från de tidiga informationstillfällena med blädderblock och fastslagna planer. Enligt Rauno Tuominen används idag ett flertal delaktiggörande metoder. Invånarna informeras om händelser i förväg för att de verkligen ska vara medvetna om arbetet som pågår. Detta gör att de känner att de kan påverka, att deras åsikter blir hörda och till och med förstådda och att deras önskemål beaktas. Projektet genomfördes ända från början utgående från informationsmodeller. Detta var av stor nytta vid dialogen eftersom planeringslösningarna kunde presenteras och illustreras med hjälp av modellerna.

– Invånarna kommer med bra och realiserbara förlag. Det finns verkligt utrymme för förändringar i planerna och förändringar genomförs. Om någonting verkligen är omöjligt att genomföra kan vi motivera detta. Alla får ett bättre intryck av processen, påpekar Rauno Tuominen.

Då allt är klart och tydligt redan i planeringsskedet kan man ofta komma igång fortare med själva implementeringen.

Tekniska utmaningar

Hava_05_Luhdanjoki_silta_lev500Givetvis medförde planeringen av den södra ringvägen i Lahtis även tekniska utmaningar. Terrängen är inte den lättaste. Vägen går genom området där grundvatten bildas. Det vattentäta grundvattentråget i Laune måste beaktas. Vägen kommer att få två landsvägstunnlar: En halv kilometer lång tunnel i Patomäki och en kilometerlång bergs-/betongtunnel i Liipola. Totalt byggs 28 nya broar, cirka 13 km motorväg och fem stycken nya flerplansanslutningar. Över 5,4 km bullerhinder måste byggas på de bebyggda områdena. En illustration av Luhdanjoki-dalen sett från söder.

En svår utgångspunkt

Riksväg 12 är en väsentlig del av Salpausselkäs trafikkorridor och en del av det finska trafiknätet fastställt av EU-kommissionen (TEN-T). Den är en av den internationella trafikens huvudförbindelser med östgränsens gränsövergångsställen och en betydande transportrutt för industrin och näringslivet. Cirka 1 300–2 300 av alla fordon varje vardag är tung trafik.

I Hollola och Lahtis placerar sig riksväg 12 mitt i ett tätt bebyggt urbant område. Den har därmed även en betydande ställning i stadens trafiksystem.

Riksväg 12 trafikeras i genomsnitt av 13 000–35 000 fordon per dygn och fartbegränsningen på stadstrafikleden med fyra körfält är 50–70 km/h. De trafikljusstyrda plananslutningarna stör den långväga trafiken.

Det värsta är dock att det varje år inträffar omkring 22 olyckor som leder till personskador, varav åtminstone en med dödlig utgång, i landsvägsnätet i riksväg 12:s influensområde. Det är Nylands närings-, trafik och miljöcentrals farligaste vägavsnitt.

Ett slutresultat värt besväret

Vägplanen utarbetad av gruppen som leddes av Rauno Tuominen förändrar dock situationen väsentligt. Resetiden förkortas med ungefär fem minuter, mer vid rusningstid. Antalet omkomna i trafikolyckor minskar med cirka 27 procent och antalet personolyckor med cirka 34 procent. Ringvägen överför även 11 000–15 000 bilar från stadens interna vägnätverk per dygn. Till och med riskerna för grundvattnet minskar.

Kostnadskalkylen för projekt uppgår till ungefär 222,5 M€. Hollola, Lahtis och staten har redan ett intentionsavtal om bl.a. fördelning av kostnaderna, vilket innebär att arbetet kan inledas redan år 2017 om det finns finansiering. Det slutliga beslutet om förverkligandet av projektet fattas av riksdagen. Arbetet pågår i tre år.

Klicka här för att se en video där projektet presenteras