abstractright abstractright

Sveaborgs servicetunnel under havet, renovering

Tunnelns stora betydelse för Sveaborg, de trånga utrymmena och dess läge mellan ön och fastlandet gör genomförandet av reparationsarbetena speciellt krävande. Projektet genomförs därför med alliansmodellen.

foto: Jouni Maidell

Sveaborg är ett världsarvsobjekt och en sjöfästning, som årligen har över 900 000 besökare. Av dem kommer två av tre från utlandet. Fästningen är även hem för 800 människor och arbetsplats för 400–500 människor samt en av huvudstadens stadsdelar. Genom saneringen säkerställs kontinuiteten för Sveaborgs kommunaltekniska tjänster, tryggas tunnelns säkerhet vid användning och underhåll, minskas tunnelns driftskostnader och förlängs tunnelns livscykel.

Projektets byggherre är Förvaltningsnämnden för Sveaborg och för byggledningsuppgifterna svarar Sito Rakennuttajat Oy.  Som byggherrens projektchef och expert fungerar Jouni Maidell från Sito Rakennuttajat och som arbetspar har han Tapani Lyytinen.

Sveaborgs servicetunnel är byggd i början av 1980-talet och den fungerar som förbindelse för kommunaltekniken från stadskärnan till Sveaborgs öar. Tunneln går under havet från Sveaborg mellan Västersvartö och Brunnsparken under Långören. Tunneln är 1 300 meter lång och ytan på tvärsnittet är cirka 15 m2.

Alliansens utvecklingsskede genomförs under sommaren och hösten 2016 och de egentliga byggarbetena i tunneln före slutet av 2017.

Tunneln byggdes till en början som installeringsutrymme för kommunalteknikens rör. I och med en körförbindelse som byggdes senare har nödvändiga larmutryckningar gjorts i tunneln. Enligt praxisen under byggtiden har tunneln förstärkts med knapp förstärkning enligt anspråksnivån för en teknisk tunnel och dessa motsvarar inte säkerhetskraven enligt dagens praxis. Dessutom har stora mängder vatten sipprat in i tunneln, vilket har lett till omfattande korrosionsproblem i tunnelns konstruktioner och höga radonhalter.

De viktigaste målen för servicetunnelns saneringsåtgärder är att förlänga tunnelns livscykel, förbättra arbetsförhållandena genom att minska radonolägenheten och förstärka tunneln samt minska driftskostnaderna för tunneln genom att täta vattenläckor och förnya tunnelns hustekniska system.