abstractright abstractright

Arkitekttjänster och underjordiska utrymmen

Vi erbjuder hela det kunnande som behövs för byggnads- och arkitektplanering av underjordiska och ovanjordiska byggnader av en och samma leverantör. Som kund får du tillgång till vår entusiastiska och erfarna planerarkompetens som täcker de olika delområdena inom hållbar planering.

Dessa delområden är kundorientering, lösningarnas funktionella och tekniska kvalitet, objektets estetik och anpassning till stadsbilden samt dess ekonomi under hela dess livstid.

Till er tjänst står de branschledande experterna som behärskar den mest avancerade tekniken i branschen: cad-planering med olika programvaror, datamodellering och visuellt åskådliggörande av slutprodukten.

Arkitekttjänster

Vår expertis täcker hela området inom byggnads- och arkitektplanering. Vi har över 20 års erfarenhet av byggnad av bostads- och affärslokaler, köpcentra, arbetsplatser och inlärningsmiljöer av olika slag.  Planeringen bygger på datamodellering och visualisering av objektet genast från projektets början. Detta garanterar felfri planering och kompatibilitet med de övriga specialplanerarna.

Kostnadsuppföljningen är lätt att göra under hela planeringsprocessen och de överlappande uppgifterna i planeringsprocessen begränsas till ett minimum. Vi följer uppmärksamt med utvecklingen inom planeringsbranschen och byggtekniken och är bland de första som tillämpar nya tekniska lösningar.

Underjordiska lokaler

Det är möjligt att förbättra miljöns och livets kvalitet genom underjordiskt byggande, vilket innebär att funktioner som inte behöver nödvändigtvis finnas på markytan eller funktioner som orsakar olägenheter.

Under jorden kan man på ett naturligt sätt placera exempelvis idrotts- och fritidslokaler, parkeringsanläggningar och servicetunnlar, och funktioner som orsakar olägenheter såsom trafikleder och lager.