abstractright abstractright

Berg- och geoteknik

Berg- och geoteknik skapar en stark grund för alla projekt i den byggda miljön. Vi planerar berg- och grundkonstruktioner för allt byggande.

Betydelsen av berg- och geoteknik i byggprojekt blir större i takt med ökningen av de krav som den byggda miljön och naturen ställer. Betydelsen betonas när markanvändningen intensifieras och tillgången på byggmaterial minskar, samtidigt som kraven på dem ökar.

Bergteknik handlar om planering av underjordiska utrymmen och bergsstrukturerna i dagbrott på så sätt att de fungerar som starka och långlivade bärande konstruktioner. Vid planeringen beaktas de krav som miljön ställer både på grundvattenhanteringen och på effekterna under byggnadstiden, såsom vibrationer.

Geoteknik sammanpassar jordmånen och konstruktionerna

Geoteknik handlar om planmässig sammanpassning av egenskaperna och möjligheterna hos konstruktionerna och jordmånen. Grundkonstruktionerna ska säkerställa tryggheten. Målet är att ekonomiskt bygga långlivade och starka konstruktioner som förhindrar ras, har pålitliga grundkonstruktioner och eliminerar skadliga sättningar och tjälskador.

Hanteringen av grund- och ytvattnen blir allt viktigare när det gäller att säkerställa konstruktionernas säkerhet och hållbarhet och att planmässigt bevara naturförhållandena. Med geoteknik kan man därför påverka många olika miljöskyddsmässiga, funktionella och ekonomiska omständigheter.

Berg- och grundkonstruktionsbyggande samt berg- och geoteknik jämte undersökningar, som verksamheten bygger på, utgör en betydande del av alla byggda och underhållna miljöer, såsom:

 • Trafikleder; vägar, gator, banor, vattenleder samt deras broar och tunnlar
 • Krävande tekniska konstruktioner och miljökonstruktioner
 • Områdes-, industri- och husbyggnadsobjekt och deras bergrum
 • Hamn- och vattenbyggnadsobjekt
 • Idrotts- och motionsplatsobjekt
 • Nätverk för vatten- och energiförsörjning och dataöverföring

Vårt starka kunnande inom berg- och geoteknik omfattar tjänster från behovsutredningar och utredningar av markgrundens lämplighet för byggande till krävande grundbyggnadsplanering för bland annat:

 • Byggande av bergrum
 • Grundande av konstruktioner och byggnader
 • Grundförstärkningar
 • Förstärkningar av fundament
 • Schakt med stödkonstruktioner
 • Sprängningsarbeten i dagbrott i krävande miljöer
 • Grundvattenhantering och torkning i konstruktionerna
 • Trafikledskonstruktioner

Våra tjänster omfattar även inspektioner och sakkunnigövervakning, planering av jordmåns- och berggrundsundersökningar, geologiska tjänster samt uppgifter inom utbildning, utarbetande av anvisningar och utveckling i branschen.