abstractright abstractright

Jordmånen och berggrunden, vatten och sediment

Byggverksamhet och annan mänsklig verksamhet medför konsekvenser för jordmånen, berggrunden, grundvattnen och ytvattnen. Vi utreder och bedömer dessa konsekvenser som en del av planeringen och genomförandet av projekt av olika slag. I vårt arbete respekterar vi naturvärdena och iakttar principerna för hållbar användning.

Jordmånen, berggrunden samt grund- och ytvattnen är i växelverkan med varandra. Därför studerar vi målområdena så helhetsmässigt som möjligt och granskar konsekvenserna för hela avrinningsområdet.

Vi kombinerar kunnandet hos våra erfarna experter så att alla påverkande faktorer blir beaktade.

Kundens behov samt de ramvillkor som miljömyndigheten och miljöbestämmelserna ställer definierar hur omfattande utredningarna och konsekvensbedömningarna är och på vilken nivå granskningen sker.

Tjänster och produkter:

 • Miljöobservationsprogram
 • Grund- och ytvattenutredningar och -observationer
 • Skyddsplaner för grundvattenområden
 • Dagvattenutredningar och översvämningsskydd
 • Belastnings- och effektbedömningar
 • Planering och övervakning av sanering av förorenade jordar
 • Undersökning av föroreningen av jordmån och sediment
 • Utredning av geologiska naturresurser
 • Tillstånd och planer i anslutning till marktäkt
 • Vattentillstånd
 • Miljötillstånd och anmälningar
 • System för hantering av miljödata

Vi erbjuder utredningar och undersökningar som gäller miljöskyddet, livsmiljön och människorna, sköter bedömnings- och tillståndsprocesser och utarbetar utredningar som gäller områdesanvändning.