abstractright abstractright

Miljöutredningar och -bedömningar

Vi kombinerar miljöfrågor, ett socialt perspektiv, informationshantering, interaktion och kommunikation i all vår verksamhet.

Vi gör naturutredningar och -bedömningar på strategisk nivå och i enskilda projekt och planer i nära samarbete med kunden.

Vi utarbetar

 • strategier
 • planer
 • utredningar
 • bedömningar
 • uppföljning samt
 • forskning och utvecklingsom gäller miljön och människornas välfärd och livsmiljö.

Vi sköter också tillståndsprocesser.

Vi planerar och utför vårt arbete på ett sådant sätt att det stödjer planeringen, beslutsfattandet och interaktionen med olika instanser i planeringens olika skeden.

Vi samlar den expertis som behövs från vår stora och mångsidiga kår av experter utifrån kundens behov, det granskade objektet och dess omgivning.

Under årens lopp har vi gjort många miljökonsekvensbedömningar (MKB) och bedömningar av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SOVA). I dem granskas konsekvenser för bland annat människor, markanvändningen, naturen och landskapet helhetsmässigt på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen.

Vår kompetens inom bedömningsförfaranden omfattar mångsidigt bland annat följande områden; energi, jordmaterial, hamnar och sjötrafik, vindkraftsparker, trafik och markanvändning.

Vi har deltagit aktivt i arbetet med att utveckla metod- och interaktionskunnandet vid bedömningar och bedömningar av konsekvenser som riktas mot människor.

Produkter och tjänster

 • Separata utredningar av olika slag
 • Utredningar av nyttoanvändning av olika material och massor
 • Miljöstrategier och -program
 • Strategier och program för hållbar utveckling
 • Miljökonsekvensbedömningar
 • Bedömning av konsekvenser som riktas mot människor
 • Bedömning av konsekvenserna av planer och program
 • Bedömning av markanvändningsplaner
 • Riskhantering