abstractright abstractright

Offentliga grönområden

Planeringen av allmänna områden handlar om allmän planering och byggnadsplanering av parker, grönområden, kulturhistoriska miljö, motions- och rekreationsområden, småbåtshamnar och begravningsplatser. Vi siktar på individuella, ekologiska, estetiskt högklassiga och kostnadseffektiva lösningar. Vårt multiprofessionella grepp garanterar ett innovativt slutresultat.

De allmänna områdena är gemensamma miljöer för alla. Planeringen baseras vanligen på en existerande byggd eller naturlig miljö och på landskapsstrukturen. Genom god planering kan man framhäva landskapets och stadsbildens särprägel, utveckla eller åtminstone bevara naturens och kulturhistoriens värden och skapa en fungerande och trivsam miljö för användarna.

Planeringsprocessen för allmänna områden omfattar terrängarbete, ett analysskede, jämförelse av planalternativen, bedömning av effekterna och dialog med intressentgrupperna. Vid planeringen utnyttjas kunnandet och uppfattningarna hos intressentgrupperna och andra sakkunniga.

De funktionella och stadsbildsmässiga målen för allmänna områden kan vara mycket mångskiftande. Ibland kan även motstridiga mål sammanpassas genom intensivt intressentgruppsarbete.

När vi planerar allmänna områden drar vi nytta av våra experters långa erfarenhet av planering av stadsmiljöer. I tekniskt krävande objekt bedriver stads- och landskapsplanerarna ett intensivt samarbete med de planerare som sköter planeringen av grundbyggnad, krävande tekniska konstruktioner och broar.