abstractright abstractright

Planering av gatumiljöer

Planeringen av gatumiljöer siktar på ekologiska och estetiskt högklassiga lösningar. Vi planerar ytbeläggningarna, behandlingen av den befintliga växtligheten samt möblerna och utrustningen. Dessutom strävar vi efter att utnyttja dagvattnet som ett slags självbevattningssystem eller hantera det på ett naturligt sätt. Det nära samarbetet med andra kompetensområden inom gatuplanering garanterar ett tryggt, fungerande och hållbart resultat.

Gatumiljön bildar tillsammans med parkerna den viktigaste offentliga rummet utomhus i den bebyggda miljön. Det är miljöer för vistelse och mobilitet, och ibland även för fester. Gatumiljöns stadsbildsmässiga mål fastställs i allmänhet redan i planläggningen, men de kan också utvecklas vid den allmänna planeringen och byggnadsplaneringen efter kundens önskemål.

I totalrenoveringsobjekt är den existerande miljön en av utgångspunkterna. Även om stadsbilden i första hand bestäms utifrån byggnaderna som helhet kan man påverka den positivt med god gatumiljöplanering. Genom planeringen kan man framhäva den bebyggda miljöns individuella karaktär eller kulturhistoriska värden, varvid planteringarna, ytorna, möblerna och utrustningen samt belysningen blir viktigare för stadsbilden än byggnadernas fasader.

Gatornas och de öppna platsernas och de övriga offentliga rummens trivsamhet påverkar stadens dragkraft och attraktivitet särskilt för att människor i dagens läge fäster allt större uppmärksamhet vid dem. Med stöd av den starka kompetensen hos Sitos formgivare, landskapsarkitekter, planeringshortonomer och miljöplanerare samt genom samarbete med tekniska gatu-, grundbyggnads- och belysningsplanerare förverkligar vi målen även i de mest krävande gatumiljöobjekten.