abstractright abstractright

Planering av trafikledsmiljöer

Planeringen av trafikledsmiljöer siktar på ekologiskt hållbara, behagliga och harmoniska lösningar. Genom att planera terrängformerna, behandlingen av den befintliga växtligheten samt planteringarna och ytbeläggningarna kan den nya trafikleden passas in i det omgivande landskapet. På detta sätt skapas landskapshelheter som är behagliga för bilföraren och ger omväxling under färden. Det är också viktigt för invånarna att trafikleden anpassas i landskapet.

Trafikledsmiljöer utgörs av miljöer som omger motorvägar, vägar på landsbygden eller som finns i städer och omkring spår. Trafikledsmiljön berättar om områdets karaktär och särdrag för trafikanten, och därför använder vi planering och design för att framhäva och klargöra dem.

I det allmänna planeringsskedet definierar beställaren nivån på byggandet av trafikledsmiljön, men samtidigt har även behandlingen av de elementen som redan finns i landskapet en mycket stor betydelse när det gäller att definiera platsens identitet – till och med större än själva byggandet.

Landskapsplaneringen bidrar också till att förbättra trafiksäkerheten genom att skapa optisk styrning, förhindra bländning och rikta underhållsåtgärderna så att de utförs på rätta objekt och på rätt sätt.

Planeringen och byggandet har en rätt stor skala; ett trafikledsavsnitt är ofta flera kilometer långt och trafiken på lederna har hög hastighet. Därför behandlas också landskapet storskaligt. Eftersom terrängformerna syns långt, är de särskilt viktiga element i planeringen. Den mer småskaliga planeringen inriktas på områden där trafikanten hinner upptäcka detaljer, exempelvis på fotgängarområden eller rastplatser.

Med miljöbyggande och t.ex. belysning kan man också fästa resenärernas uppmärksamhet på särskilda historiska objekt eller på element som framhäver ortens särdrag längs trafikleden. De ytor som ska vårdas är stora, och kommunernas underhållsanslag är små. Därför måste planeraren beakta underhållsleverantörens arbete i planeringen och utveckla nya lösningar som kräver mindre underhåll.

Utöver landskapet planerar vi även behandling av naturobjekt, till exempel bevarande eller främjande av livsmiljöer som är viktiga för djur, fåglar, fiskar, insekter eller hotade växter. Vi utreder objekt som är viktiga för miljön i planeringens inledande skede och kommer överens om de åtgärder som behövs med experter och tjänstemän. När det gäller naturobjekt är det mycket viktigt att Sitos egna experter, partner och myndigheter har ett nära samarbete.

Sitos mångsidiga och tvärvetenskapliga grepp kommer till sin rätta särskilt vid planering av trafikledsmiljöer.