abstractright abstractright

Stadsteknik

Planeringen av en fungerande stads- och livsmiljö i mänsklig skala kräver ett stort antal experter i olika branscher. Våra proffs inom stadsteknik erbjuder sin sakkunskap för planeringen av stadscentra, gator, områden och vattenförsörjning. Vi samarbetar med de övriga enheterna i vårt bolag, vilket garanterar att planerna utarbetas multiprofessionellt och att de tekniska detaljerna är kompatibla.

Vår starka sida är planering av stadsbildsmässigt betydande och krävande objekt och projektledning i samarbete med andra sakkunnigaktörer.

Bland våra viktigaste planeringsprodukter är:

Planering av stadscentra
• Allmänna planer
• Gatuplaner
• Byggplaner
• Områdesplaner

Gatu- och trafikledsplanering
• Huvudgator och -leder
• Gator på planläggningsområden
• Anslutningsarrangemang
• Allmänna planer
• Gatuplaner
• Byggplaner

Vattenförsörjningsplanering
• Utvecklingsplaner och allmänna planer
• Nätverks- och linjeplanering
• Pumpstationsplanering
• Vattenförsörjningen i glesbygder
• Planer för dagvattenhantering och läckvattenutredningar
• Konsultering och utredningar som gäller underhållet

Områdesplanering
• Tillgänglighet
• Planering av översvämningsskydd
• Parkeringsområden
• Hållplatser

Specialobjekt och utredningar
• Tekniska och ekonomiska utredningar i branschen samt kostnadskontroll
• Planeringsanvisningar och utredningar som stödjer dem
• System för smältning av is och snö