abstractright abstractright

Muddring och iståndsättning av vattendrag

Sito-Rakennuttajat tillhandahåller planerings- och projekteringstjänster i muddrings- och hamnbyggnadsprojekt på många olika nivåer. Tjänsterna omfattar allt från projektens förberedande skede till byggandet och åtgärderna under garantitiden. Vår personal har omfattande erfarenhet av planering och genomförande av inhemska och utländska muddrings- och hamnbyggnadsprojekt.

Muddringsprojekt

Vi är experter i muddringsprojekt som gäller vattendrag och industri.  Vi har den sakkunskap som behövs för att utreda de tekniska och ekonomiska fördelarna och nackdelarna hos olika muddringsmetoder. Vår verksamhet omfattar exempelvis:

 • muddring av förorenade sediment inklusive fortsatt behandling av muddermassorna
 • muddring av mjuka massor med sugmuddring och mekaniska metoder
 • muddring av hårda massor med mekaniska grävmetoder
 • bergssprängning under vatten
 • lyft av sand från havsbottnen med utrustning för sugmuddring och mekanisk muddring
 • iståndsättning av industribassänger
 • iståndsättning av vattendrag
 • behandling av slam, avloppsvatten och våtavfall från industrin

Utöver uppgifterna i förteckningen över projekteringsuppgifter vid byggverksamhet omfattar våra tjänster för muddringsprojekt även:

 •  planering av deponering av muddermassor på havsområde
 • planering och genomförande av återanvändningen av muddermassor och utfyllnaden av muddrade områden
 • åtgärder som anknyter till ansökan om miljö- och vattentillstånd
 • uppgörande och genomförande av program för observation av naturen och analys av resultaten
 • planering av kvalitetssäkringen av muddringsarbeten och utvärdering av kvalitetssäkringsåtgärdernas resultat

Betydande muddringsprojekt i vilka vi medverkat under de senaste åren är:

 • Muddring av utvidgningsområdet och infartsfarleden samt utfyllnad av utvidgningens havsområde i Västra hamnen i Helsingfors åren 2010–2011
 • Muddring och utfyllnad av utvidgningens havsområde på Busholmen i Helsingfors 2011–2012
 • Muddring och utfyllnad av havsområden i områdesbyggnadsprojektet i Fiskehamnen i Helsingfors 2010–2012

I alla dessa projekt har också utförts avlägsnande och fortsatt behandling av förorenat ytsediment

 • Iståndsättning av sjön Gallträsk i Grankulla, utfördes 2009–2011
 • Iståndsättning av Särkilahti i Ilajanjärvi i Ilomants, utfördes 2013

Geotube®-tekniken

Sito importerar Geotube®-teknik med ensamrätt till Finland. Tekniken är avsedd för behandling av olika typer av slam, avloppsvatten och våtavfall. Metoden används med framgång i industrin (bl.a. gruv-, stål-, oljeförädlings-, pappers- och massaindustrin), på slamstationer som behandlar samhällsslam, för iståndsättning av vattendrag och för behandling av avloppsvatten av olika slag. Metoden gör det möjligt att behandla slam och avloppsvatten genom att avskilja de fasta partiklarna och vattnet, vilket ger stora besparingar i totalkostnaderna på ett kostnadseffektivt sätt. Metoden kan användas året runt och den kräver inga stora markytor, vilket är en stor fördel särskilt i industriella objekt.