abstractright abstractright

Projektering inom miljöbyggande

Vi erbjuder kunderna kostnadseffektiva och miljöskonsamma lösningar. Därför strävar vi efter att vara med i projekten från ett så tidigt skede som möjligt.

Vi sköter projektledningen, planeringen och projekteringen och övervakningen. Dessutom letar vi reda på innovativa tekniker och lösningar i varje projekt. Vår långa erfarenhet som expert inom miljö- och materialteknologi ger oss goda förutsättningar till detta.

Vår kärnkompetens omfattar projekt för iståndsättning av avstjälpningsplatser och förorenade jordområden. Vi erbjuder genomförande av processen för iståndsättning av förorenad jordmån från planering, riskanalys och tillståndsförfaranden till konkurrensutsättning och övervakning av byggandet som en helhet i samarbete med serviceområdet Miljö.

Genom att iståndsätta den förorenade jordmånen kan området tas i planerat bruk ekonomiskt och tryggt, samtidigt som områdets miljömässiga villkor blir beaktade. Vi sköter om lösningarnas kvalitet genom övervakning, dvs. genom arbetsplatsbesök, laboratorie- och fältmätningar och dokumentering.

När ett erfaret proffs är med, går processen smidigt och beställarens risk för oförutsedda dröjsmål minskar.

Vi använder innovativa tekniker och lösningar i projekten. För slamhantering har vi använt den s.k. geotubtekniken som gör det möjligt att torka och behandla slam från industrin och eutrofierade sjöar.