abstractright abstractright

Projekt-/byggledning och underhåll

Framgångsrika byggprojekt kräver kompetent projektledning. I ett projekt med bra ledning åstadkoms det fastställda resultatet inom den överenskomna tidtabellen till överenskomna kostnader. Vi erbjuder stark expertis och yrkeskunskap inom projektledning.

Våra tjänster omfattar projekteringstjänster inom miljö- och infrastrukturbyggande, hantering av projekt för vård och underhåll av trafikleder, konsultering av planering av mångsidiga infrastrukturprojekt samt byggkonsulttjänster inom bergbyggnad.

Våra starka expertteam och vår flera decennier långa erfarenhet av väg-, band- och broprojekt samt av byggnad av avstjälpningsplatser och iståndsättning av förorenade landområden garanterar att kunderna får det önskade resultatet oberoende av hur krävande projektet är.

Som stöd använder vår skickliga och erfarna personal moderna IT-och digitala applikationer som gör vårt arbete smidigt och effektivt. Vi använder fungerande kostnadshanteringssystem, och i stora projekt använder vi också Sitos egna kartbaserade internetlösningar såsom Louhi  och Aino.

Serviceutbud

 • Projektledning och sakkunnigtjänster
 • Projekteringsuppgifter i planeringsskedet
 • Styrning av den allmänna planeringen och byggplaneringen
 • Projektering och förberedelse av entreprenader
 • Övervakning av byggarbetsplatsen
 • Oberoende kvalitetsövervakning
 • Planering av trafikarrangemangen under pågående arbete
 • Säkerhetskoordinatorns uppgifter
 • Inspektion av broar och krävande tekniska konstruktioner, hantering av brotillgångar, åtgärdsprogrammering, planering av reparationsinvesteringar
 • Miljö- och riskhanteringstjänster
 • Miljötillståndsansökningar
 • Bostads, industriella och kommersiella byggnader
 • Geodatatjänster och modelleringar
 • Objektanskaffning för det mobila och fasta nätet

Våra verksamhetssektorer

 • Landsvägar
 • Broar och krävande tekniska konstruktioner
 • Gator och kommunalteknik
 • Parker, gårdar och grönområden
 • Vård- och underhållsobjekt
 • Bergrum
 • Hamnar och deras tekniska nätverk
 • Muddringsobjekt
 • Objekt för iståndsättning av förorenade landområden
 • Avstjälpningsplatser och deponiområden
 • Master och basstationer

Titta på videon om iståndsättningen av sjön Gallträsk.