abstractright abstractright

Vatten

Vattnet är ett element som finns överallt i vår omgivning. Därför är vattenförsörjning, hantering av dagvatten och vattenmiljöns kvalitet ett viktigt inslag i samhällsplaneringen. Vi erbjuder er vår omfattande och mångsidiga expertis för planering- och utredningsuppgifter som gäller vatten.

Vattenförsörjning

Det är livsviktigt för samhällena att ha en pålitlig och välfungerande vattenförsörjning. Vi erbjuder tjänster för vattenförsörjningsnätverk för hela nätverkets livstid. Vi planerar vattendistributions- och avloppsnätverken med pumpstationer och andra anläggningar. Vi utför dimensioneringsberäkningarna och nätverksmodelleringen, den allmänna planeringen och byggplaneringen och fungerar som byggherre.

Dagvatten

Hanteringen av dagvatten kräver kunnande på många olika områden. Dagvattenhantering har en nära koppling till planeringen av markanvändningen och stadsmiljön. Vi ställer Finlands bästa experter till kundens tjänst. De behärskar hela skalan inom dagvattenplanering från kommunspecifika dagvattenstrategier till allmän planering och byggplanering, modellering av system och styrning av byggandet.

Vattenmiljö

I olika tillståndsförfaranden samt vid planeringen av markanvändningen och infrastrukturen behövs ofta bedömning av vattenmiljöns tillstånd och konsekvenserna av förändringar som sker i vattenmiljön. Tillsammans med våra miljöexperter gör vi täckande utredningar och planer som gäller yt- och grundvatten och vattennaturen.