abstractright abstractright

Kalajärvenkallion hulevesien hallinta­suunnitelma ja asukasohje

Kalajärvi on Espoon pohjoisosissa sijaitseva latvajärvi. Järvi on matala ja siihen valuva vesi kerääntyy vain järveä ympäröivien kallioselänteiden muodostamalta melko suppealta valuma-alueelta. Järvi reagoi näin ollen herkästi ympäristössään tapahtuviin muutoksiin.

Järven pohjoispuolelle sijoittuva uusi asuinrakentaminen uhkaa äärevöittää Kalajärveen kohdistuvaa virtaamavaihtelua sekä laadullista kuormitusta. Jyrkkäpiirteisessä maastossa rankkasateiden aiheuttamat voimakkaat hulevesivirtaukset aiheuttavat mm. eroosiota ja sitä kautta esim. ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista järveen.

Asukkaiden huoli järvensä tilasta sai kaupungin aktivoitumaan ja teettämään järven valuma-alueelle hulevesien hallintasuunnitelman. Osana hallintasuunnitelmaa laadittiin erillinen sekä alueen nykyisille että tuleville asukkaille suunnattu asukasohje. Asukasohjeessa kuvailtiin ja havainnollistettiin erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja, joita voidaan pienellä vaivalla toteuttaa omalla kotipihalla.