abstractright abstractright

Pohjois-Haagan rakennettu kulttuuriympäristö

Pohjois-Haagan 1950-luvulla syntynyt asuinalue lukeutuu Helsingin Yleiskaava 2002:ssa määriteltyihin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviin aluekohteisiin. Tämä kolmessa vaiheessa rakentunut asuinalue edustaa sodanjälkeisten vuosikymmenten suomalaisia ja pohjoismaalaisia asuntorakentamisihanteita, joissa ensimmäistä kertaa tietoisesti ja niukkojen resurssien oloissa, pyrittiin luomaan parhaat mahdolliset puitteet ihmisen arkielämään.

Pohjois-Haagan kulttuuriympäristöselvityksen tarkoituksena oli hakea vastauksia siihen, mistä tekijöistä Pohjois-Haagan rakennetun ympäristön eli maiseman ja rakennusten muodostaman kokonaisuuden arvot koostuvat. Työssä selvitettiin alueen rakentumisen historiaa, lähtökohtia ja aikakauden suunnitteluperiaatteita sekä tarkasteltiin nykyistä maisema- ja kaupunkikuvaa. Alueen arvot ja ominaispiirteet määritettiin näiden pohjalta.

Työ tehtiin vuonna 2011 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksiannosta, yhteistyönä Arkkitehtitoimisto Kristina Karlssonin ja Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy:n kanssa. Selvityksestä laadittu raportti on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston verkkojulkaisuna 2012:2 (Linkki: http://ksv.hel.fi/fi/julkaisusarjat).