abstractright abstractright

Merkittävien liikennehankkeiden jälkiarviointityö Oulussa

Sito tekee valtatie 22 ja Poikkimaantie –hankkeiden jälkiarviointia Oulussa. Jälkiarviointi tuo konkreettista lisätietoa suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon ja hankkeiden valintaprosessiin.

Oulun kaupunkialueella on käynnissä kahden alueellisesti merkittävän liikennehankkeen rakentamis- ja parantamistyöt. Valtatie 22 eli Kainuuntie parannetaan noin 4 km matkalta 2+2 -kaistaiseksi kaupunkialueen pääväyläksi ja Oulujoen ylitse rakennetaan Poikkimaantien jatkeena uusi siltayhteys katujärjestelyineen. Hankkeet valmistuvat vuoden 2017 alkupuolella ja ne muuttavat merkittävästi kaupungin nykyistä liikenneverkkoa, josta seuraa moninaisia vaikutuksia. Erityisesti Poikkimaantien sillan ja pääkatuyhteyden rakentaminen joen poikki on kaupunkirakenteellisesti iso muutos, sillä sen varaan tulee tukeutumaan Hiukkavaaran aluekeskus, joka palvelee tulevaisuudessa 40 000 oululaista. Hiukkavaaraan on kaavoitettu asuntoja 20 000 uudelle asukkaalle.

Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Oulun kaupunki ovat tilanneet Sitolta em. liikennehankkeiden jälkiarviointityön ensimmäisen vaiheen, joka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Nyt ennen hankkeiden toteuttamista tehdään sovittujen vaikutustekijöiden mittaukset ja kootaan mm. matka-aika, liikennemäärä- ja onnettomuustiedot sekä muut hankkeita kuvaavat tiedot. Ennen -tilanteen kartoituksen pohjalta laaditaan nykytilannearvio, jossa esitetään myös alustava toimintasuunnitelma vaikutustekijöiden mittaamiseksi jälkeen -tilanteessa. Toinen vaihe toteutetaan, kun hankkeet ovat olleet käytössä vähintään 3 vuotta.

Jälkiarvioinnin tarkoituksena on saada mahdollisimman konkreettista tietoa siitä, mitkä ovat olleet tie- ja katuinvestointien vaikutukset. Maantielaissa todetaan:

”Tienpitoviranomaisen tulee järjestelmällisesti seurata, miten tiehankkeen arvioidut ja muut vaikutukset ovat toteutuneet, ja käyttää hyväksi seurannan tuloksia hankkeiden vaikutusarvioinnissa ja suunnitteluratkaisujen valinnassa.”

Hankkeiden jälkiarviointi tuo konkreettista lisätietoa suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin sekä päätöksentekoon ja hankkeiden valintaprosessiin. Mitattaviin vaikutuksiin pureutuva vaikutusten arviointi lisää myös osaamisen tasoa, koska hankkeiden parissa työskentelevät eri osapuolet saavat käytännönläheistä tietoa toimenpiteiden todellisista vaikutuksista.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Siton Oulun toimistostamme Jani Karjalainen ja asiantuntijana Matti Jäntti. Matti Jäntti on vastannut vuosina 2008 ja 2014 valtatien 20 (Kuusamontie) jälkiarvioinnin laatimisesta. Raportti on ladattavissa Liikenneviraston sivuilta >>

Liitteenä kartta Valtatien 22 ja Poikkimaantien koko arviointialueesta.