abstractright abstractright

Nopeusnäyttötaulut liikenneturvallisuustyön välineenä

Ajoneuvojen ylinopeudet ovat liikennekäyttäytymisen yleinen ongelma. Tehokaan ja kevyen avun tähän ongelmaan tuovat nopeusnäyttötaulut, joiden käyttö onkin nopeasti yleistynyt teiden varsilla. Nopeusnäyttötaulut soveltuvat käytettäväksi erityisesti alempien nopeusrajoitusten alueella erilaisten vaaranpaikkojen lähettyvillä.

Ylinopeus suurin tekijä taajamien henkilövahinto-onnettomuuksissa

Taajamissa henkilövahinko-onnettomuudet tapahtuvat erityisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Näiden onnettomuuksien suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on ajonopeus. Nopeus vaikuttaa ajoneuvon pysähtymismatkaan ja törmäysnopeuteen, jotka puolestaan vaikuttavat onnettomuuden syntyyn ja sen loukkaantumisen vakavuuteen. Jo 5 %:n nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20 % ja loukkaantumiseen johtaneita 10 %. Onnettomuusriskin lisäksi ajoneuvojen nopeustason laskeminen parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden koettua turvallisuuden tunnetta liikenneympäristössä.

Näytöt antavat palautteen, tallentavat tiedon ja hillitsevät ajonopeuksia

Nopeusnäyttötaulujen ensisijainen tarkoitus on antaa kuljettajalle palaute ajokäyttäytymisestä. Ajoneuvon nopeus viestitään kuljettajalle näytöllä numeroin sekä usein myös vaihtuvien värien, symbolien ja vilkkutoiminnon avulla. Tämän lisäksi nopeusnäyttötaulut tallentavat mitatut nopeudet muistiinsa. Tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksissa ja seurannassa sekä liikennesuunnittelussa.

Nopeusnäyttötaulut hillitsevät ajonopeuksia tehokkaasti. Tämä on havaittavissa nopeusnäyttöjen mittaamista ajoneuvojen nopeustiedoista. Näytön tehdessä useampia havaintoja yhdestä ajoneuvosta, yli yhdeksän kymmenestä hidastaa vauhtiaan lähestyessään nopeusnäyttötaulua. Suurimmat muutokset on havaittu kohteissa, joissa ylinopeuksia ajetaan keskimääräistä enemmän.

Sito mukana nopeusnäyttöjen asiantuntijatyössä vuodesta 2014

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ottanut käyttöön siirrettäviä nopeusnäyttötauluja osana alueurakoitaan. Taulujen käyttö aloitettiin vuonna 2013 ja Sito on ollut mukana projektissa vuodesta 2014 lähtien. Ensimmäisenä vuonna Siton rooli rajoittui nopeusnäyttöjen siirto-ohjelman laadintaan kahdelle urakka-alueelle. Sittemmin asema projektissa on kasvanut uusien urakka-alueiden mukaantulon myötä, jonka lisäksi Sito on laatinut näytöiltä kerätyistä tuloksista keskeisimmät tulokset tiivistäviä raportteja ja tuloskortteja. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä nopeusnäyttötaulut ovat käytössä kaikissa alueurakoissa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.

Nopeusnäyttökohteiden valinnassa on hyödynnetty Siton oman asiantuntijuuden lisäksi muun muassa alueen kunnille laadittuja kuntakyselyjä, liikenneturvallisuussuunnitelmia sekä kansalaisaloitteita. Tyypillisimpiä kohteita ovat muun muassa koulujen ja päiväkotien ympäristöt, taajamien sisääntuloväylät sekä vaarallisiksi koetut suojatiet ja liittymäalueet. Nopeusnäyttötauluja on hyödynnetty myös nopeusrajoitusmuutosten yhteydessä tehostamassa uuden rajoituksen havaitsemista kuljettajien parissa.

Kuljettajan saaman palautetiedon lisäksi nopeustietoja voidaan hyödyntää laajalti eri tarkoituksiin ELY-keskuksen liikenteen ja tienpidon suunnittelussa. Sito on laatinut kaikista nopeusnäyttökohteista tuloskortit, joista käy nopeasti ilmi keskeisimmät mitatut tunnusluvut ja nopeuden vaihtelut mittausjakson aikana. Nopeustiedon avulla saadaan selville muun muassa ne kohteet, joissa korkeat ajonopeudet ovat ongelma liikenneturvallisuuden kannalta ja vaativat liikenneympäristön tai nopeusvalvonnan toimenpiteitä.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella käytössä olevien näyttötaulujen mittaustuloksista on havaittavissa, että lähes puolessa (47 %) taajamakohteista ajoneuvojen keskimääräinen ajonopeus ylitti kohteen nopeusrajoituksen. Yli 10 km/h ylinopeuden ylitti keskimäärin 16 % nopeusnäyttötaulujen tallentamista havainnoista. Kohteita, joissa ajetaan yleisesti reilua ylinopeutta, löytyi kaikilta nopeusrajoitusalueilta. Ylitykset olivat hieman yleisempiä 30 ja 40 km/h nopeusrajoitusalueilla. Nopeusnäyttötaulujen on kuitenkin havaittu hillitsevän ajonopeuksia mittauskohteissa ja siten parantavan kohteiden liikenneturvallisuutta.

Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi Sito on ollut mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä Heinolan kaupungin nopeusnäyttöprojekteissa. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Sito on muun muassa järjestänyt koulutusta alueen urakoitsijoille, ollut asiantuntija-apuna näyttöjen käyttöperiaatteiden määrittelyssä sekä raportoinut näytöistä saatuja tuloksia haarukoiden samalla ylinopeuksien kannalta alueen keskeisimpiä ongelmakohteita. Heinolan kaupungille Sito on laatinut kaupungin asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä nopeusnäyttöohjelmaa sekä vastaavasti raportoinut ja analysoinut näyttöjen keräämiä mittaustietoja.

Projektipäällikkönä Siton nopeusnäyttöprojekteissa on toiminut Anna Korpinen ja pääsuunnittelijana Janne Tuominen.